Algemene voorwaarden

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt een aantal begrippen gehanteerd. Begrippen in enkelvoud hebben dezelfde betekenis in meervoud en vice versa.
 2. Content: De inhoud van de website, bestaande uit teksten en afbeeldingen;
 3. CMS (Content management systeem): De online omgeving waartoe Totstraksonline.nl de klant toegang geeft, een webapplicatie waarmee de inhoud en het uiterlijk van de website kunnen worden beheerd;
 4. Diensten: Alle door Totstraksonline.nl geleverde zaken en diensten, waaronder abonnementen, en alle door Totstraksonline.nl voor een klantuitgevoerde werkzaamheden inclusief verstrekte adviezen;
 5. Domeinnaam: Het internetadres van de website die Totstraksonline.nl aan de klant levert;
 6. Intellectuele eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties, ongeacht het feit of voornoemde rechten wel of niet reeds geregistreerd of te registreren zijn;
 7. Klant: De afnemer van de diensten van Totstraksonline.nl;
 8. Totstraksonline.nl: Het bedrijf waarmee de klant zaken doet;

Overeenkomst: De afspraken tussen Totstraksonline.nl en de klant, waarvan deze algemene voorwaarden en het online aanmeldformulier een onderdeel uitmaken;

Privacyverklaring: De privacyverklaring van Totstraksonline.nl, beschikbaar via https://totstraksonline.nl/privacy-beleid/;

Webdesign: Het uiterlijk van de website, waaronder de gebruikte kleuren en lettertypes;

Website: Een van de diensten van Totstraksonline.nl , waarin de diensten en waarden van de klanten worden weergeven op verschillende pagina’s

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. Een door Totstraksonline.nl verstuurde offerte is vrijblijvend en tot 30 dagen na verzending geldig. Indien de klant een vrijblijvende offerte aanvaardt, behoudt Totstraksonline.nl het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Totstraksonline.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aan afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, portfolio en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Gemaakte (mondelinge) afspraken binden Totstraksonline.nl en de klant door schriftelijke acceptatie van een offerte door de klant of vanaf het moment dat deze schriftelijk door Totstraksonline.nl zijn bevestigd of vanaf het moment dat Totstraksonline.nl met instemming van de klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 5. De omvang van de verplichtingen van Totstraksonline.nl wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 6. De overeenkomst tussen Totstraksonline.nl en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven. Mits er gekozen is voor een website die maandelijks opzegbaar is, is de overeenkomst door de klant opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Wanneer de klant gekozen heeft voor een website die jaarlijks opzegbaar is geldt een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode. Tenzij één der partijen de overeenkomst opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk één maand voor afloop van het contractjaar te geschieden.
 7. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Totstraksonline.nl. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. Het door Totstraksonline.nl gehanteerde uurtarief bedraagt € 60,00 euro per gewerkt uur. De maandelijkse abonnementskosten, indien van toepassing, zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van Totstraksonline.nl.
 2. Alle door Totstraksonline.nl gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader A van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij aanvang is de klant, indien zulks overeengekomen wordt, de zogenaamde opstartkosten verschuldigd (zie artikel 6 van deze algemene voorwaarden).
 4. De door de klant verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door Totstraksonline.nl telkens per – deel van een – kalenderjaar vooruit aan de klant worden gefactureerd. Op basis van de door de klant bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op maandelijkse basis door Totstraksonline.nl worden geïncasseerd.
 5. Indien de klant niet binnen de betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, al dan niet vanwege een mislukte automatische incasso, dan is de klant van rechtswege in verzuim en is Totstraksonline.nl gerechtigd haar dienstverlening aan de klant op te schorten en/of de overeenkomst met de klant op te zeggen. Dit laatste evenwel alleen nadat de klant tot betaling is aangemaand en klant gedurende een periode van veertien dagen na de aanmaning nog steeds niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Indien de klant na ommekomst van de in artikel 2.6 genoemde termijn nog steeds niet (volledig) aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Totstraksonline.nl het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen.
 7. Iedere betaling door de klant strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de klant, eerst ter voldoening van de eventueel door de klant aan Totstraksonline.nl verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de eventueel door de klant aan Totstraksonline.nl verschuldigde rente(n) en strekt eerst daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en).

  Buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 75. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is de Klant de werkelijke kosten verschuldigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Totstraksonline.nl zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Totstraksonline.nl neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien gewenst zal Totstraksonline.nl de klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Totstraksonline.nl het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de klant niet geïnformeerd te worden.
 3. Vanwege de noodzaak dat de klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de klant alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door Totstraksonline.nl gewenste vorm en op het door Totstraksonline.nl gewenste tijdstip aan Totstraksonline.nl verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart de klant dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Totstraksonline.nl in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor Totstraksonline.nl kunnen voortvloeien. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de klant aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Totstraksonline.nl staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Totstraksonline.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Totstraksonline.nl hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de klant.
 5. De klant stelt Totstraksonline.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
 6. Een door Totstraksonline.nl opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 7. Indien Totstraksonline.nl aan de klant documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 8. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 5. De ontwikkeling en oplevering van de website

 1. Aan de hand van de c.q. met gebruikmaking van de door de klant aangeleverde teksten, afbeeldingen, informatie e.d. wordt de website door Totstraksonline.nl ingericht conform het tussen partijen overeengekomene.
 2. Totstraksonline.nl doet allereerst een pre-oplevering van de website. Na deze pre-oplevering heeft de klant een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan Totstraksonline.nl door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de klant aan Totstraksonline.nl te worden gemeld. Indien de klant binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Totstraksonline.nl heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een pre-oplevering onder dezelfde condities als de eerste pre-oplevering. De mogelijkheid tot het aangeven van wijzigingen c.q. correcties na de tweede – en de daarop volgende – pre-oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de klant bij de voorgaande pre-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de klant bij de eerste pre-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de klant.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is.
 4. De door de klant na afloop van de in lid 2 en lid 3 gestelde termijn aangeleverde gegevens of wijzingen zullen door Totstraksonline.nl als een update worden verwerkt. Hiervoor zal Totstraksonline.nl de hiervoor geldende prijzen c.q. tarieven bij de klant in rekening brengen.
 5. Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. Totstraksonline.nl zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de klant in rekening brengen.
 6. Totstraksonline.nl is gerechtigd om diens naam en/of beeldmerk op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Abonnement, gebruik van de website en domeinnaam

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website door Totstraksonline.nl op basis van een abonnement aan de klant ter beschikking gesteld. Op basis van het abonnement verkrijgt de klant het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de website en het daarbij behorende CMS systeem (indien van toepassing). De eigendom van de website en het CMS systeem berust en blijft berusten bij Totstraksonline.nl.
 2. Partijen kunnen in afwijking van artikel 6.1 overeenkomen dat de website niet op abonnementsbasis aan de klant ter beschikking wordt gesteld. De klant betaalt in een dergelijk geval een eenmalige som, in ruil waarvoor Totstraksonline.nl de overeengekomen website zal realiseren. De klant verkrijgt door betaling het eigendom van de website en de niet exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de bij de website behorende systemen, waarbij de rechten van intellectuele eigendom uitdrukkelijk bij Totstraksonline.nl blijven berusten.
 3. Bij aanvang van de overeenkomst is de klant, indien zulks overeengekomen wordt, een eenmalig vast bedrag verschuldigd, de zogenaamde opstartkosten. Tevens betaalt de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen maandelijkse abonnementsvergoeding, tenzij partijen een eenmalig bedrag zoals bedoeld in artikel 6.2 overeenkomen.
 4. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Totstraksonline.nl een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.
 5. Indien Totstraksonline.nl adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Totstraksonline.nl niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 6. Gedurende de looptijd van het abonnement zal Totstraksonline.nl aan de klant de overeengekomen updates alsmede de overeengekomen onderhouds- en overige diensten verlenen.
 7. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd op basis van een ‘fair-use principe’: ingeval de klant regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van Totstraksonline.nl zal Totstraksonline.nl de klant hierop attenderen. Alsdan is Totstraksonline.nl gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de klant in rekening te brengen.
 8. Totstraksonline.nl verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. De klant is zich er van bewust en stemt in met het feit dat Totstraksonline.nl de domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door Totstraksonline.nl. Totstraksonline.nl kan er echter niet voor instaan dat de klant gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de klant de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam. Alsdan is Totstraksonline.nl bevoegd een eenmalig bedrag van € 75,00 per te verhuizen domeinnaam aan de klant in rekening te brengen. De domeinnaam wordt alsdan eigendom van de klant.

Artikel 7. De inhoud van de website

 1. Met betrekking tot de inhoud van de website gelden bepaalde regels zoals neergelegd in onderhavig artikel. Zowel Totstraksonline.nl als de klant zullen zich aan deze regels houden. Indien de klant (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is Totstraksonline.nl gerechtigd de website tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Totstraksonline.nl ter zake van eventuele schadevergoeding. Totstraksonline.nl behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn.
 2. Het is de klant niet toegestaan om: – inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud; – zich op enige wijze relaterend aan Totstraksonline.nl bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; – reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”; – via de dienstverlening van Totstraksonline.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Totstraksonline.nl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; – zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is; – zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Totstraksonline. nl en/of derden; – via de dienstverlening van Totstraksonline.nl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van Totstraksonline.nl dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van Totstraksonline.nl; – Het is de klant eveneens verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Totstraksonline.nl, op de website een MP3-homepage te exploiteren. Ingeval Totstraksonline.nl dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de klant hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze pagina; – Het is de klant verboden om de server van Totstraksonline.nl waar de website wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan Totstraksonline.nl voorbehouden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Totstraksonline.nl eveneens gerechtigd de website al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van Totstraksonline.nl niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
 4. Totstraksonline.nl zal geen kennis nemen van data die klant opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Totstraksonline.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Totstraksonline.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Totstraksonline.nl zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 8. Garantie

 1. Totstraksonline.nl zal na oplevering van de website eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Totstraksonline.nl, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 2. Totstraksonline.nl behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de klant zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Totstraksonline.nl ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Totstraksonline.nl en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. De klant kan een overeenkomst annuleren, voordat Totstraksonline.nl begonnen is met de uitvoering ervan, als de klant de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.
 3. Indien de klant een overeenkomst met toestemming van Totstraksonline.nl annuleert, terwijl Totstraksonline.nl al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de klant gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan Totstraksonline.nl een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de klant de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij Totstraksonline.nl nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
 4. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Totstraksonline.nl, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 5. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 6. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Totstraksonline.nl ingeval van toerekenbare tekortkoming van de klant met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat klant te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mocht Totstraksonline.nl aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Totstraksonline.nl gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Totstraksonline.nl en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Totstraksonline.nl kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor schade die ontstaan is doordat Totstraksonline.nl uit is gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. Totstraksonline.nl kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Totstraksonline.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Totstraksonline.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Totstraksonline.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Totstraksonline.nl kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 5. Totstraksonline.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door Totstraksonline.nl aan de klant ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – middels spam, virussen, hackpogingen etc.
 6. Indien Totstraksonline.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Totstraksonline.nl beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding te vermeerderen met de voor de overeenkomst verschuldigde opstartkosten.
 7. De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Totstraksonline.nl, zodat Totstraksonline.nl ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van Totstraksonline.nl verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van Totstraksonline.nl ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 8. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart Totstraksonline.nl voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Totstraksonline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.
 9. De klant vrijwaart Totstraksonline.nl tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Totstraksonline.nl en de klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 11. Overmacht

 1. Totstraksonline.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Totstraksonline.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Totstraksonline.nl tot aan dat moment te voldoen. Totstraksonline.nl is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Totstraksonline.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Totstraksonline.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Totstraksonline.nl of van derden daaronder begrepen. Totstraksonline.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Totstraksonline.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Totstraksonline.nl ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest (waaronder: schetsen, tekeningen, ontwerpen, software, codes, ontwerpen, websites), zijn en blijven exclusieve eigendom van Totstraksonline.nl, tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Totstraksonline.nl ontwikkelde websites, de inhoud en de opmaak van die websites en eventuele updates berusten en blijven berusten bij Totstraksonline.nl dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.
 2. Totstraksonline.nl behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 3. De klant zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Totstraksonline.nl veilig te stellen.
 4. Totstraksonline.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Totstraksonline.nl en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Totstraksonline.nl en de klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Totstraksonline.nl. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Totstraksonline.nl. Door verlening van de opdracht aan Totstraksonline.nl verklaart de klant op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.